You are currently viewing מטעים

מטעים

מטע מג'הול בערבה דרומית.

רקע

נושא המטעים במו"פ ערבה דרומית תופס מקום יותר ויותר מרכזי בין נושאי המחקר של המו"פ. עובדה זו נגזרת מהמשמעות הכלכלית, ההולכת וגדלה של ענף המטעים בערבה הדרומית. היבול החשוב ביותר הוא תמרים, ובעיקר מג'הול. מחקר התמרים הפעיל שלנו כולל שיטות טיפוח, שיפורים טכנולוגיים ופיתוח מסד נתונים כללי לכל מגדלי התמרים.

בנוסף, תחום המטעים של מו"פ ערבה דרומית הוא מעורב בפיתוחו של ענף מטע הרימונים, עם דגש על פיתוח רימונים בעלי הבשלה מוקדמת, ורימונים ירוקי עד שיבשילו מחוץ לעונה.

מטרות

  • להגדיל את הרווחיות של זן המג'הול וזני תמר אחרים בערבה, בהגדלת היבול, שיפור באיכות הפרי על פי דרישותיו של הצרכן, ולהגביר את התפוקה ע"י אימוץ טכנולוגיות חוסכות עבודה.
  • לפתח, לבדוק, לבחור ולאמץ עצי פרי נוספים מתאימים לגידול בתנאים של הערבה.
  • לפתח ולקדם שיטות ניהול הדברה משולבת ידידותית לסביבה.