You are currently viewing קרקע ומים

קרקע ומים

חוה חקלאית בקיבוץ יטבתה בערבה לקראת השקייה .

מרכז ערבה למחקר ייעול השימוש במים

איזור הערבה הדרומית מתאפיין בהתאדות פוטנציאלית גבוהה, מיעוט משקעים ובמקורות מים מליחים. ההתאדות הפוטנציאלית השנתית מגיגית הינה כ-3,300 מ"מ, כמות המשקעים השנתית כ-15 מ"מ. היות ומשק המים באיזור זה סגור, כמות המים לשימוש חקלאי מוגבלת ומליחותם היא בין 2.2 לבין 5.5 דס"מ. הבטחת התוצרת החקלאית הטריה, רווחיותה והקיימות החקלאית של האיזור מחייבים לימוד מקיף ויסודי בהקשר למציאת ממשקי השקיה שיניבו יבולים גבוהים במינימום מים.

ייעול השימוש במים ודשנים הינו עבורנו המטרה העיקרית של המחקר בקרקע ומים, וחשיבותו לאור הפיתוח החקלאי המואץ באיזור אף עולה. מרכז המחקר שלנו מתמקד בלימוד תהליכים דינמיים המתרחשים בנפח קטן (מיקרו) של מרחב בית השורשים ובהשפעתם על הצמח השלם. יחסי השורש וסביבתו בעקת מים ו\או מלח נלמדים באמצעות מדידה של פוטנציאל המים בפן הביניים שורש-קרקע. במקביל נבחנות תופעות מקרו הנגזרות מתגובת השורשים למצבי עקה, קרי, תגובת יבול וצריכת מים של תמרים והשקיה בתדירות גבוהה על גידולי שדה מקומיים. בנוסף, אנו למדים באמצעות מערכות חישת מצב המים בבית השורשים, על המהלך היומי של השימוש במים ע"י צמחים, ומקישים מכך שתנאי קיצון של אקלים השורר בערבה הדרומית, מחייבים ניהול ממשק מים העוקב באופן רציף אחר דרישות המים של הצמח.