מליחות וכמויות מים בגידול פלפל

אלון בן-גלי, אורי שני2, גלﬠד הורוביץ1, לאה זיגמונד1 1מוייפ ﬠרבה, תחנת נסיונות "ﬠרבה" 2מדﬠי הקרקﬠ והמים, הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה הﬠברית תקציר נבחנה תגובה של פלפל לתנאי מליחות ולכמויות מי השקייה…

אין תגובות

בחינת התגובה של תמרים מזן מגיהול להשקיה במים ממקורות שונים (קולחים, שפירים ומלוחים)

במהלך השנים האחרונות ﬠוברים מטﬠי התמרים באזור הﬠרבה הדרומית להשקיה במים מלוחים או בקולחים (מא'לת). האחרונים מתאפיינים ברמת בורון גבוהה (ppm 1.2- 2 ), מﬠבר לריכוזי הסף המקובלים ﬠבור מרבית…

אין תגובות