You are currently viewing פרחים וצמחי נוי

פרחים וצמחי נוי

 חמניות (Helianthus annuus) מגוון "רינגו"   

חוקר ראשי: מוטי הררי

מטרה: פיתוח תעשיית יצור זרעים בערבה.

שיטה: הפרויקט מתמקד בתחומי טיפוח והאינטרודוקציה של זני פרחים חדשים של פרחי קטיף, צמחי גינון ועציצים פורחים ליצוא. פיתוח זה מלווה בבחינה של אגרוטכנולוגיות וממשק לקבלת פרוטוקול גידול למוצרים אלו המיועדים לשוק המקומי וליצוא.

 הרציונל: תחלופת גידולים מהירה בערבה מחייבת המשך פיתוח גידולים חדשים בליווי אגרוטכנולוגיות רלוונטיות, השקעות נדרשות בתשתיות ייעודיות ובעיקר פעילות מחקר ופיתוח אינטנסיביות. יצור זרעים של מינים חדשים, מוגנים כפטנט מאפשר שמירה והגנה לאורך זמן על המוצרים  כפועל יוצא ממנגנון הקניין הרוחני. מרווח הרווח במוצרים אלו גבוה ומחזיר את ההשקעה במחקר ופיתוח. תנאי האקלים והגיאוגרפיה הייחודית בערבה מאפשרת יצור של מוצרי איכות בעונות אטרקטיביות.

יכולות ואמצעים הקיימים במו"פ:

  • מחלקת טיפוח
  • מעבדה לבדיקת איכות זרעים
  • חוות ניסיונות
  • מעבדה לבדיקות קרקע ומים
  • חקלאים מנוסים
  • מערכת ארגונית תומכת של המפעלים האזוריים
  • תשתית של חממות מבוקרות אקלים, בתי רשת ושטחים פתוחים
  • מיכון יעודי לאסיף זרעים
  • מכון לניקוי ועיבוד זרעים