You are currently viewing מיכון וטכנולוגיה

מיכון וטכנולוגיה

גדיד ממוכנת .

מיכון וטכנולוגיה

תחום מיכון וטכנולוגיה במו"פ ערבה דרומית יזם או היה מעורב בפיתוחים טכנולוגיים בערבה הדרומית בענפי השדה, אך בעיקר בענף התמרים.

המו"פ היה מעורב בפיתוח:

  • מערך מיון תמרים בראיה ממוחשבת,
  • טכנולוגיות מתקדמות להפריית תמרים,
  • איסוף וריסוק גזם תמרים,
  • שיפורים והתאמה של מערכות ריסוס מתקדמות בתמרים,
  • שותפות בפיתוח טכנולוגיה לזיהוי עץ תמר בודד במסגרת חקלאות מדייקת,
  • פיתוח שיטה מתקדמת לדילול אוטומטי של אשכולות תמרים
  • גולת הכותרת – פיתוח חדשני וייחודי של מערך ממוכן לדיד מג'הול עסיסי באמצעות ניעור גזע.