You are currently viewing הגנת הצומח

הגנת הצומח

התקפה לפרי התמר ע"י עש התמר הקטן (Batrachedra amydraula) . שים לב לסימנים האופייניים של התפשטות על ידי הנוכחות של חנט יבש תלוי על קורים.

הגנת הצומח

השטחים החקלאיים בערבה הדרומית מבודדים יחסית אחד מהשני, כמו גם מאזורים חקלאיים אחרים בארץ. למרות הבידוד, יש הרבה נגעי צמחים מגוונים ומחלות בשטחים שלנו.

במשך שנים רבות מו"פ ערבה דרומית, בסיוע חוקריו, מדריכים ממשרד שירות שדה של משרד החקלאות בהגנת צומח וחוקרים במנהל המחקר החקלאי  עובדים כדי להתמודד עם הבעיות שנגרמות על ידי מזיקי צמחים ומחלות.

מכיון שהערבה הדרומית היא אזור גבול בין מצרים וירדן (וקרובה לערב הסעודית) אנו עדים מעת לעת לפלישה של מיני מזיקים חדשים שהיו בעבר בלתי נראים שלא נראו בעבר באזורנו.

מו"פ ערבה הדרומית מקדיש מאמצים רבים להתמודד עם האתגרי הגנת הצומח בערבה, במידה לא מבוטלת של הצלחה.