You are currently viewing טיפול בפרי לאחר קטיף

טיפול בפרי לאחר קטיף

פרסומים

מו"פ ערבה דרומית – טיפול בפרי לאחר קטיף

יעדים

 • שיפור האיכות, העמידות בחיי מדף והערך התזונתי של התוצרת החקלאית המקומית
  ומוצריה.
 • הפחתת הנזקים ופתרון בעיות ייחודיות באחסון ושיווק של התוצרת החקלאית המקומית
  ומוצריה.
 • בירור ואפיון הערך הבריאותי של התוצרת החקלאית המקומית ומוצריה.

צוות המחקר

חוקרת ראשית – ד"ר חמוטל בורוכוב-נאורי.

 • מנהלת המעבדה וטכנאית ראשית – סילבי יודינשטין.
 • עוזרות מחקר – ד"ר בלה לוצקי, יערה דנינו.

מחקרים נמשכים

 • הבטחת איכות פרי מג'הול "עסיסי במיוחד" באחסון ממושך.
 • פיתוח הידע להכנת פרי מג'הול "עסיסי במיוחד" איכותי מפרי "בוחל חלקי".
 • אפיון מרכיבים בריאותיים בפרי התמר ופעילויותיהם האנטי-טרשתיות.
 • השפעת שינויים עונתיים והזן על איכות פירות רימון.
 • השפעת משטר ההשקיה )מליחות ותדירות( על איכות פירות רימון.
 • אפיון רכיבי בריאות ופעילויותיהם הביולוגיות במיצויים מפרי המרולה.

תשתיות וציוד

קבוצת המחקר בפרי לאחר קטיף מצוידת בתשתיות ובמכשור הנדרשים ל- 1) בדיקות איכות פרי ומדדים כימיים וביוכימיים של רקמה צמחית, 2) עיבוד מינימלי של פרי, כולל ניטור מיקרוביולוגי, ו- 3) סיום הבשלה איכותי של תמרים ברמת הבחלה חלקית.

מעבדת המחקר מצוידת במערכת HPLC מתאימה לאנליזת סוכרים ופיטוכימיקלים; ספקטרופוטומטר UV/VIS ; כרוממטר מינולטה; צנטריפוגות שונות – מהירה קוררת, שולחניות וספיד-וואק לריכוז תוך נידוף; מייבש בהקפאה; מונה נצנצים למדידות רדיואקטיביות; מתקן לזיקוק מים; מתקן לייצור שבבי קרח; פריזרים; מקררים; משקל אנליטי וחצי ומשקלים אנליטיים למחצה; מדי pH ומוליכות; רפרקטומטרים ופנטרומטר ניידים; פלטות ערבול וחימום, וכדומה.

המתקן לעיבוד פרי מינימלי כולל חדרי high and low risk , מכשיר לאריזה באווירה תואמת, laminar flow hood , אוטוקלאב ואינקובטור. המתקנים לסיום הבחלת פרי מג'הול כוללים חדר עם בקרת אקלים ומנהרה מבוקרת טמפרטורה.