סיכום נתוני מזג אויר בערבה דרומית, ספטמבר 2022

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

מצ"ב קובץ סיכון נתוני מזג האוויר בערבה הדרומית, ספטמבר 2022,

לצפייה בקובץ לחץ ==> כאן

Facebook
Twitter