דישון אורגני ומינרלי ומשטר' שטיפת קרקﬠ כפקטורים המשפיﬠים ﬠל יבול וצימוח של ﬠצי תמר מזן מגיהול

אפי טריפלר, אוהד כץ -מו"פ ﬠרבה דרומית משה טל - קבוץ אילות מבוא קולחי אילת מהווים מקור השקיה ﬠיקרי במטﬠי התמרים בﬠרבה הדרומית. בﬠבר ﬠברו מים, בטרם הוזרמו אל השטחי…

אין תגובות