גידול סורגום למספוא בערבה הדרומית – דו"ח לשנת 2006

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

מוגש למו"פ ערבה ע"י
טל קיפניס, גלעד הורביץ ונתן מינקובסקי
תחנת הנסיונות "ערדום"

תקציר
לאחר מספר שנות מחקר בסורגום בערבה הדרומית הגענו למסקנה כי יש לתת תשומת לב מיוחדת לחצי השני של עונת הגדילה. התקצרות היום גורמת להקדמת הפריחה, וכתוצאה מכך לירידה ביבול ואף לפחיתה באיכות אם הקצירים נערכים
לאחר הפריחה. לשם בירור הנושא בדקנו את ההשפעה של חמישה מועדי זריעה בחצי השני של הקיץ ובסתיו על הגדילה ועל האיכות של שבעה מכלואים של סורגום-עשב סודני שהבאנו מטקסס.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter