בחינת ממשקי השקיה שונים בתמרים מזן מג'הול בהשוואה לליזימטרים

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

טריפלר אפי 1, גלעד הורוביץ 1 ואלכס דוידוף 1
-1 המרכז לחקר ייעלו השימוש במים. מו"פ ערבה דרומית

הצגת הבעיה
קיומם של גידולים חקלאיים בכלל ותמרים בפרט מותנה בהימצאותם של מים (משקעים או השקיה) באזור בית השורשים של הצמח. ייעול ההשקיה (כמות, תדירות וסדירות) הנו מרכיב חשוב לאור התדלדלות מקורות המים מחד, .(Or and Hanks, 1993) וזיהומם מאידך, כתוצאה מניהול לא יעיל של משק המים שטף המים מהקרקע לשורש מושפע מהגרדיינט ההידראולי לאורך מסלול הזרימה ומהמוליכות ההידראולית

.(Mualem,1976) שני גורמים אלה תלויים בתכולת הרטיבות של הקרקע באופן לא לינארי .(Gardner,1960)
בתהליך קליטת המים על ידי השורש, מתרחש ייבוש בסביבתו המיידית. כתוצאה מכך חלה ירידה במוליכות
ההידראולית, ובשטף המים אל השורש. תופעה זו בולטת בקרקעות חוליות בהן המוליכות ההידראולית פוחתת באופן תלול עם הירידה בתכולת הרטיבות בקרקע. על מנת להתגבר על הירידה בזמינות המים לצמח, יש לנקוט במשטר השקיה שיבטיח שמירה על מוליכות הידראולית גבוהה ושטף שיטייב את משק המים של הצמח. משטר כזה ימנע מחסורים זמניים בשטפי המים ומוטמעים לצמח.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter