דישון אורגני ומינרלי ומשטר' שטיפת קרקﬠ כפקטורים המשפיﬠים ﬠל יבול וצימוח של ﬠצי תמר מזן מגיהול

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

אפי טריפלר, אוהד כץ -מו"פ ﬠרבה דרומית

משה טל – קבוץ אילות

מבוא

קולחי אילת מהווים מקור השקיה ﬠיקרי במטﬠי התמרים בﬠרבה הדרומית. בﬠבר ﬠברו מים, בטרם הוזרמו אל השטחי החקלאיים, אלו טיפול ראשוני פשוט הכולל שיקוﬠ פיזיקלי של המוצקים והכלרה. מים אלו הכילו היו ﬠשירים בחומר אורגני מרחף וריכוזי יסודות המאקרו: חנקן זרחן !אשלגן היו 40, 5 ו- 28 מגי/ל', בהתאמה.

מזה כשנתיים (ספטמבר 2002) קולחי אילת מטופלים בטפול שניוני המרחיק את רוב החנקן ומותיר ריכוזים נמוכים של כ 2 ﬠד 4 מגי/ל'. ריכוז הזרחן האשלגן ושאר יסודות המיקרו נשארו כפי שהיו בﬠבר. טבלה ך מתארת את מדידות ריכוז החנקן בשלושה ﬠצים טרם תחילת הטיפול שניוני וכשנה וחצי לאחר מיכן.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter