הדברת דופנצ'לה (נובר הבטטה) בבטטה

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

דרול ג'ילט – מו"פ ﬠרבה דרומית
אורנה אוקו – לשכת הדרכה נגב, שהיימ
שוש פלס – מו"פ ﬠרבה דרומית
נתן מינקובסקי – תחנת ניסיונות ﬠרבה – מוייפ ﬠרבה דרומית
ציון דר – שהיימ, אגף לירקות

מבוא
נובר הבטטה, Duponchella fovalis, זוהה בארץ בשנת 1933, אך רק לפני מספר שנים הפך למזיק חקלאי בﬠל חשיבות. הﬠש מכרסם בקליפת הגבﬠול התחתון, בכתר, בﬠנפי פריחה הﬠולים מהקרקﬠ ובפקﬠות, וגורם לנבילה ותמותה של חלקי נוף או להשחתת פקﬠות הבטטה ﬠד כדי פסילתם לשיווק.
כיום נובר הבטטה ידוﬠ כגורם נזק בפרחי קטיף כמו טרכליום ולימוניום, בתבלינים כמו בזיל, בבטטות, ואין לדﬠת מה יהיה ההמשך. כמזיק לבטטה בﬠרבה הוא נתגלה בשנת 2000. בקיץ-סתיו 2002, נﬠרך ניסוי ראשון לבחינה ויישום של תכשירי הדברה כאשר המטרה היתה לבדוק תכשיר' ההדברה, אופּני היישום ותדירות היישום ﬠל מנת לפתור את הבﬠיה בבטטה.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter