מליחות וכמויות מים בגידול פלפל

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

אלון בן-גלי, אורי שני2, גלﬠד הורוביץ1, לאה זיגמונד1
1מוייפ ﬠרבה, תחנת נסיונות "ﬠרבה"
2מדﬠי הקרקﬠ והמים, הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה הﬠברית

תקציר
נבחנה תגובה של פלפל לתנאי מליחות ולכמויות מי השקייה בבית רשת בﬠרבה
הדרומית. הפלפל הושקה ב 9 רמות מליחות (מי השקיה ﬠם מוליכות חשמלית (סין) של 9 ,7 ,5.5 ,4 ,3 ,2 ,1.5 ,1 ,0.5  (dS/m כאשר כל אחד מרמות המליחות הושקתה בﬠודף ﬠם שיﬠור ניקוז של בין 10-30%. ברמות המליחות 0.5, 3 ו 5.5  dS/m ניתנו רמות שונות של מי השקיה בשﬠורים הבנויים ﬠל אחוזי החזר מ של ET 125% ,110 ,100 ,75 ,50 ,25 לפי מאזני מים יומיים. מאזני מלח שימשו לאמדן תנאי המליחות בבית השורשים. בסוף הניסוי נמדדו יבול פרי וביומסה של הצמחים. נמדדה הצטברותם של יונים שונים בﬠלים. גם מליחות נמוכה וגם שﬠור השקיה גבוה גרמו לטרנספירציה גבוהה, לגידול נמרץ וליבולים גדולים. יבול הפלפל ירד ב12.5% ﬠבור כל תוספת של יחידה ב EC dS/m. בכל רמת מלח, תוספת מים של ﬠד ל120% מה ET המרבי גרמה לﬠליה ביבול. נמצאה קורלציה בין מליחות ושﬠור השקיה ובין הצטברות של כלורידים בﬠלים.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter