בדיקת גידול שום הגינה מן הזן שני כחומר ריבוי חופשׁי מוירוסים בשטחים פתוחים בﬠרבה הדרומית

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

רפי סלומון – המחלקה לוירולוגיה, מנהל המחקר החקלאי מרכז וולקני
דרול ג'ילט – מו"פ ﬠרבה דרומית
נתן מינקובסקי – תחנת ניסיונות ﬠרבה
אלי מרגלית – שה"מ, אגף ירקות

מבוא

שום הגינה הינו צמח ﬠקר שאינו מיצר פרחים וזרﬠים ומרובה אך ורק בצורה וגטטיבית משננות. ﬠקב הריבוי הוגטטיבי משך דורות רבים, נגוﬠ השום בוירוסים רבים המוﬠברים בשננות מﬠונה לﬠונה. הנגיﬠות הויראלית גורמת להיווצרות שננות ובצלים קטנים מיכולת הגידול של הצמח. בכדי להתגבר ﬠל גורמים מגביל' צימוח אלה פותחו במספר ארצות זנים מקומיים של שום חופשי מוירוסים. חומר ריבוי זה אשר נמצא בשימוש בצרפת, ארגנטינה, ברזיל, ובאופן חלקי בקליפורניה שבארה"ב, גורם להגדלת השננות והבצלים בכ-50%; דבר הﬠשוי להכפיל את מחיר היבול.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter