מבחן זנים תירס אביב 2003

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

דרול ג'ילט – מו"פ ﬠרבה דרומית

מבוא
היקף גידול התירס באיזור הﬠרבה הדרומית הינו כ-1000 דונם בשנה. השיווק מתבצﬠ בﬠונות השוליים: בסתיו ﬠד תחילת חודש פברואר, ובאביב מתחילת חודש אפריל ﬠד אמצﬠ מאי. בסתיו הגידול בשטח פתוח, כאשר הצמחים חשופים לסופות דרומיות ומﬠרביות, המתרחשות מספר פﬠמים במשך הﬠונה. סופות אלה ﬠשויות לגרום לרביצה ולפגיﬠה ביבול וביכולת לאסוף אותו.

בﬠיה נוספת ﬠמה מתמודדים חקלאים היא מליחות גבוהה של מי ההשקיה. צמח התירס נחשב כצמח רגיש למליחות. רמת המליחות הממוצﬠת במי ההשקיה (3.5 ד"ס/מטר) פוגﬠת ביבול הכללי.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter