מבחן זנים תירס אביב 2003

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

דרול ג'ילט – מו"פ ﬠרבה דרומית

מבוא
היקף גידול התירס באיזור הﬠרבה הדרומית הינו כ-1000 דונם בשנה. השיווק מתבצﬠ בﬠונות השוליים: בסתיו ﬠד תחילת חודש פברואר, ובאביב מתחילת חודש אפריל ﬠד אמצﬠ מאי. בסתיו הגידול בשטח פתוח, כאשר הצמחים חשופים לסופות דרומיות ומﬠרביות, המתרחשות מספר פﬠמים במשך הﬠונה. סופות אלה ﬠשויות לגרום לרביצה ולפגיﬠה ביבול וביכולת לאסוף אותו.

בﬠיה נוספת ﬠמה מתמודדים חקלאים היא מליחות גבוהה של מי ההשקיה. צמח התירס נחשב כצמח רגיש למליחות. רמת המליחות הממוצﬠת במי ההשקיה (3.5 ד"ס/מטר) פוגﬠת ביבול הכללי.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter