מבחן זני בצלצל 2002-2003

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

דרול ג'ילט – מו"פ ﬠרבה דרומית
נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ﬠרבה
אלי מרגלית – שה"מ, אגף ירקות

מבוא
כמחצית מהיקף גידול הבצל בﬠרבה הדרומית הוא משתילת בצלצל. הזן המוביל משך שנים הוא בית אלפא. היום קיימים מספר זני מכלוא חדשים שאיכותם ויבולם יכולים להוות תחליף לבית אלפא בחלק מﬠונת הגידול. כמו כן, התפתח בשנים האחרונות שוק לבצל לבן ואדום כאשר התחלופה בזנים רבה.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter